Events

Levitating man

Buddhist Meditation

Six week Wednesday daytime meditation and Buddhism course

Starts Wednesday 24 Feb 2021 at 12:00pm

meditation

Buddhist Meditation

Six week Wednesday daytime meditation and Buddhism course

Starts Wednesday 23 Jun 2021 at 12:00pm

young woman

Buddhist Meditation

Six week Wednesday daytime meditation and Buddhism course

Starts Wednesday 3 Nov 2021 at 12:00pm